Brick House Diner | Main Menu Norfolk

580 E Main St #101, Norfolk, VA 23510 (757) 622-1006